Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı, Kanuna bakarak, iştirak başvurusu yapıldıktan bilahare kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu tıpkı ay süresince sonuçlandıracak ve referans sahibine bildirecek.

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
Editör: 15Haber
22 Ekim 2021 - 03:32
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı,

Kanuna bakarak, iştirak başvurusu yapıldıktan bilahare kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu tıpkı ay süresince sonuçlandıracak ve referans sahibine bildirecek. umumi heyet, anne sözleşmede tamlanan şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak.

Katılım payının değeri, kooperatiflerin erek ve elektrik konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek.

Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak kooperatifler üzere sunu haddinden fazla nasip üstlenme sınırı uygulanmayacak ve iştirak payının değeri ilişik kurumun görüşü alınarak belirlenecek.

yönetim kurulu yıllık canlılık raporu, sağlık gider farkı hesapları, dengelem ve kontrol raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda bile incelenebilecek.

Seçimlerde namzet olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye ihraz imkanı sağlanacak.

Genel kurul toplantılarını birleştirebilme süresi, hile ve denetleme kurulu görev süresinin dip sınırıyla ahenktar ağıl getirilerek 3 yıldan 2 yıla indirilecek.

Umumi kurul toplantısı, temel sözleşmede hâkimiyet bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek.

Himmet konusu, ortak sayısı ve iş hacmi gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin umumi heyet ile denetleme organı üyeleri ve yedekleri, seçilmelerini takiben arz geç 9 ay süresince kooperatifçilik eğitim programını tamamlayacak.

yönetim kurulu kişi tutanakları, umumi asamble tutanakları, ortak listeleri, dirimsel-harcama hesapları ve yıllık bilançonun usulüne akla yatkın yerine hazırlanması ve saklanmasından, istikşaf olunmak amacıyla denetçilere verilmesinden mesul olacak. Antrparantez görevi sona aziz umumi heyet üyeleri eliyle sorumlulukları altında kâin servet, mülk, defter, vesika ve farklı kooperatif varlıkları seçimlerin yapıldığı umumi asamble derinti tarihinden itibaren 3 çalışma günü ortamında tutanakla bakir seçilenlere teslim edecek.

Genel kurul marifetiyle, bakı organı yerine fariza beğenmek üzere genişlik aşkın 4 yıl üzere bildirme bir iki tıpkısı veya daha aşkın denetçi seçilecek.

Kontrolör, genel kurul namına kooperatifin bilcümle prosedür ve hesaplarını sondaj edecek.

Murakıp raporu genel kurula sunulmayan kooperatiflerde, finansal tablolar, umumi heyet yıllık cıvıltı raporu ve ibra için alınan kararlar batıl olacak.

Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile amme kaynaklı tarımsal desteklemelere vasıta fail kooperatiflerin umumi heyet üyeleri, bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda fariza alsalar de yalnızca bir ücret veya hakkıhuzur alabilecek.

DIŞ DENETİM

Kooperatiflerin aut teftiş sisteminin baştan düzenlenmesi ve aktif denetim sistemi kurulması hedefleniyor.

Buna göre, bakanlıkça himmet konusu, eş sayısı ve iş hacmi kabilinden kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve art kuruluşları aut denetime tabi olacak. Aut teftiş, mali tabloların denetimi şeklinde olacak. Dalavere kurulunun almanak hareketlilik raporu zarfında vadi kayran mali bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı dahi dış denetimin kapsamı içre düz matlup.

Dış teftiş, genel kurulca alınan karar doğrultusunda Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Teftiş Standartları Kurumunca yetkilendirilen mutlak denetçiler, Azade Sayman Finansal Danışmanlık ve Yeminli Finansal Danışmanlık Kanunu'na bağımlı iz mensupları, ait bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, ilişkin olunan biçim birlikleri veya şekil birliği kurulamamışsa kapalı olunan birliklerce yapılabilecek.

İlgili bakanlıkça aut denetimle yetkilendirilen birlik ve format birlikleri, Türk Tecim Kanunu'nun ilişkin hükümlerine bakarak hür denetime bağımlı olacak. Dış teftiş yapacak denetçiler ile denetleme yetkisi sunulan temas ve biçim birliğinin denetimle görevlendirilen personeli, görevleri cihetiyle işledikleri suçlardan dünya fiillerinin niteliğine bakarak Türk Ceza Kanunu'nun kamu görevlilerine ilgili hükümleri göre cezalandırılacak.

Kooperatifler, kooperatif birliklerine, kooperatif birlikleri dahi form birliğine kuma olmadığı takdirde kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefillik sağlayamayacak, amme kaynaklı zirai desteklemelere vasıtalık yapamayacak, bu kapsamdaki başvurularda birlikler kooperatifleri, dalan birliği dahi birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamayacak.

UMUMI ASAMBLE İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ ZORUNLULUĞU

Çatı kooperatifleri, esas sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların veya iş yerlerinin şürekâ namına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacak ve dağıtılacak fakat tescil işleminden sonra usulüne akıllıca şekilde anne antant değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilgili buyruk uygulanmayacak.

Kooperatifler, kooperatif birlikleri, model birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, genel kurul toplantılarından genişlik beş altı 15 dönem evvel ilgili bakanlıktan dil avcısı talebinde bulunacak. Genel asamble toplantıları, nezaret temsilcisinin nezdinde açılacak ve devam edecek. Çaşıt, toplantının kanunlara, asıl sözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesine vekâlet edecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kooperatifler Kanunu ile Kâh Kanunlarda Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yasa'a bakarak, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin, tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi olanlar Türkiye Tecim Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Bu kooperatiflerden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgilendiren düzenlemesi uyarınca odaya vasıta ücreti ve almanak kesenek ile ilave aidat bile alınmayacak.

Kanunla, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı zirai desteklemelere delalet özne kooperatiflerde esas sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden mümteni; dengelem ve gelir harcama farkı hesaplarını umumi kurulun almanak toplantısından yer beş altı 15 devir öncesinden itibaren benzeri yıl süreyle ortakların tetkikine sunmayan; azlık aracılığıyla umumi kurul toplantısından önce usulüne akıllıca şekilde gündeme madde dahası istenmesine karşın bunu hesabına getirmeyen; denetçilerin uyarısına karşın şartları taşımayan yahut sonra kaybeden üyeleri düşürmeyen kooperatif ve peş kuruluşların yöneticileri amacıyla cezalar öngörülüyor.

Kooperatife ilgilendiren defter, belge, dünyalık, mal kabil kooperatife ilgili varlıkları haleflerine teslim etmeyenler; amme kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatif ve arka kuruluşları ile zirai desteklemelere tavassut eden kooperatif ve ense kuruluşlarında, ortaklığa kabul üzerine yasa hükümlerine akıllıca davranmayan kooperatif ve ense kuruluşları yöneticilerine birlikte cezalar getiriliyor. Bağdaşmayan görevlere uymaz uygulamaları araştırmayan denetçilere de cezai sorumluluk yükleniyor.

Yükümlülüklere ters akıntı eden umumi heyet üyelerinin gelişigüzel biri, beher zor üzere değişik doğmak amacıyla 1000 teklik yönetimsel dünyalık cezasıyla cezalandırılacak. Ayrımsız denetleme kapsamında tıpkısı kişiye verilebilecek yönetimsel para cezalarının hep tutarı 10 bin lirayı geçemeyecek.

BULUNAN YÖNETİCİLERE, SEÇİMLERE BÜYÜKLÜĞÜNDE EĞİTİMDEN MUAFİYET

Tecim Bakanlığınca parçalanmamış kooperatif ve dip kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi bilgi tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgelik Sistemi (KOOPBİS) kurulacak.

Kooperatifin tecim sicili kayıtlarının, finansal tablolarının, yönetim kurulu ve kontrolör raporlarının, genel kurul güruh evrakının, ortakların kimlik, iletişim, nasip ve ödemelerine ilişik bilgilerinin KOOPBİS'e işlenmesinden, umumi heyet sorumlu olacak.

İlgili vekillik ile kooperatif ve eğin kuruluşları, görevleri ile tutkun çalışmamak neredeyse, ortakların ve katılmak için başvuranların ferdî verilerini KOOPBİS'te işlemeye ve görüntülemeye çıkışlı olacak. Bakanlık; teftiş, sayımlama reprodüksiyon, hizmetlerde otomasyonu artırma, büyüklük kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunması amacıyla sistemde işlenen verileri, kamu hava ve kuruluşlarına aktarabilecek. Elde edilen veriler Şahsi Verilerin Korunması Kanunu'na hilaf yerine kullanılamayacak, aktarılamayacak yahut eksantrik ayrımsız şekilde işlenemeyecek.

KOOPBİS'te tutulacak verilerle elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydalanılmasına, bu herkes üstünde işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğin sağlanmasına, tenvirat yükümlülüğünün ne şekilde yerine getirileceğine ilgili asıllar ve esaslar, ilgili bakanlıklar ile Zatî Verileri Dulda Kurumunun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kooperatiflerin halihazırdaki idare ve denetim kurulu üyeleri ayrımsız ahir seçimlere kadar eğitim bilimi şartından affedilmiş tutulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Açıklık 2022'ye kadar seçilecek hile ve denetleme kurulu üyelerinin terbiye kabul etme zorunluluğu birlikte bu tarihten sonraları başlayacak.

BİR YIL İÇİNDE KURULACAK

Bilcümle kooperatifleri kapsayacak ve ayrı ayrı kanunlara tabi kooperatifler beyninde akort sağlayacak KOOPBİS, tıpkı sene içinde kurulacak. İlgili bakanlıklar, sistemin kurulum sürecinde kişi sistemlerindeki verileri aktarmak, uygulamaya geçtikten sonraları dahi kooperatif ve eğin kuruluşlarınca yapılan marifet girişlerini izleme etmekle sorumlu olacak.

Kooperatif ve ense kuruluşları yönetim kurulu üyeleri; tecim sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, cıvıltı raporlarını, genel asamble güruh evrakını, ortakların kimlik, bildirişim, pay ve ödemelerine ilişik bilgilerini ve mukteza tam bilgileri KOOPBİS'in kurulmasının ardından 6 kamer ortamında aktaracak.

Bu süreçte kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına katılma hakkını taşıyan ortakları gösteren listeleri, bu yön yürürlüğe girmeden eski hükümlere bakarak almaya bitmeme edecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yönetimsel servet cezasıyla cezalandırılacak.

ASIL SÖZLEŞMELERİNİ İNTİBAK ETTİRMEYENLER DAĞILMIŞ SAYILACAK

Kooperatifler ve peş kuruluşları, asıl sözleşmelerini arz geç 3 yıl zarfında bu aranjman hükümlerine intibak ettirecek. Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve ense kuruluşları dağılmış sayılacak. Kanunen tasfiye ile görevlendirilmiş kimseler vasıtasıyla dağılmadan başlayarak 2 ay zarfında tasfiye işlemlerine geçilmezse, kooperatif ve dal kuruluşun ortakları evet de alacaklıları eliyle mahkemeden 2 yıl ortamında arıtma memuru atanması islenebilecek.

Anne sözleşmeler uyma ettirilinceye kadar, kâin ana sözleşmelerin bu düzenlemeye yeraltı sıfır hükümleri uygulanacak. Temel sözleşmelerini bu düzenlemeye uyum ettirmek amacıyla kooperatifler ve üst kuruluşlarının yapacakları genel kurulları, çarpık çurpuk genel kurulların asıllar ve çoğunluğuna göre toplanacak ve karar verecek.

Tarım Eş Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'de yapılan değişiklikle, müstakil teftiş kapsamı dışında kalan birlikler ile kooperatifler, Kooperatifler Kanunu'ndaki hükümlere göre denetlenecek ve aut denetime bağımlı olacak.

Teklife kurma edilen maddeyle Tarım Yüreklilik Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan tarımsal cesaret alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde ise peşinata karşılama eden yüzdelik 30 ’unun ödeme tarihi, bu yılın teşrinievvel kocaoğlan sonundan kasım ayı sonuna ertelendi. Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi da 2022 yılının ekim ayı adına kasım ayında başlayacak.

ULUSLARARASI ANLAŞMA

Mavera yandan Umumi Asamble'de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arsıulusal Kriminal Polis Güçleri Teşkilatı-Interpol Beyninde 2021 Yılında İstanbul ’da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Akıllıca Bulunduğuna Dayalı Kanun Teklifi bile akseptans edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin arkası sıra TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, 26 Teşrinievvel Salı günü saat 15.00'te katlanmak üzere kapattı.

KAYNAK: AA Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı, başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum