5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3), Çocuk teslimi veya çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Hak Bakanlığınca kurulan adli takviye ve mağdur .

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)
Editör: 15Haber
25 Kasım 2021 - 02:06
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3),

Çocuk teslimi veya çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Hak Bakanlığınca kurulan adli takviye ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Tbmm Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiştirme Yapılması Hakkında Kanun'a kadar, icra başmüdürlerine ek yargı hizmetleri tazminatı ödenecek.

Keşif ve icra işlemine ast olmaksızın dominant veya cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, analiz ve rapor işlemleri için daire dışına meydana çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak. Bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında alınan 200 gösterge rakamı 275'e çıkarılacak.

Çocuklara dair düzenlemeler

Türk Medeni Kanunu'nda, çocuğun üstün yararı gözetilerek, kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne ya da babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara uyarı edilecek.

Çocuk Koruma Kanunu'na, "Çocuk Teslimi ve Çocukla Bireysel İlişki Kurulması" başlıklı dördüncü kısım ekleniyor.

Yasayla çocuk teslimi veya çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya önlem kararları, çocuğun üstün yararı alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Hak Bakanlığınca, müdürlüklerde müdür, yeteri dek müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek.

Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü göre yerine getirilecek.

İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun mesken yeri müdürlüğü yetkili olacak.

İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise hoca marifetiyle yerine getirilecek.

İlam ve tedbir kararlarını gerçekleştirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler göre millet kurum ve kuruluşlarında görevli, uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulacak. Bu uzmanların tatmin edici sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilecek. Bu listede yer alan uzman ve öğretmenlerin ödev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenecek.

Çocuğun teslimine dair işlemler

Çocuk teslimine dair ilam veya önlem kararları, yükümlüsü kadar rızasıyla yerine getirilmediği takdirde adalet sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük kadar belirlenen gün ve saatte adalet sahibine teslim edilmek üzere çocuğun belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını ya da yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Mesul çocuğu getirmeyeceğini ifade ederse yoksa çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, anında yükümlüye, çocuğun teslimine dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen ya da yükümlünün haklı mazereti nedeniyle müdürlükçe alınan çocuk, hak sahibine teslim edilecek.

Yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan yardım istenebilecek. Kolluk birimleri, baskı kullanma dahil bu konudaki talepleri hemen yerine getirecek. Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine lüzum olmaksızın bu hükümleri uygulayacak.

Çocuk, yargı sahibine teslim edildikten daha sonra sorumlu haklı bir sebep olmaksızın çocuğu her yerde alırsa hem yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine lüzum olmaksızın çocuk yargı sahibine teslim edilecek.

Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri

Çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam veya önlem kararları yükümlüsü kadar rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam ya da tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi bölge müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, ilam veya önlem kararında belirtilmiş gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemişse müdürlük kadar belirlenen gün ve saatte yargı sahibine teslim edilmek üzere çocuğun müdürlük tarafından belirlenen yere getirilmesini anında bildirecek, bu bildirimin yapıldığını ya da yükümlüyle iletişim kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlüyle iletişim kurulmayacak ya da yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse yahut belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk yargı sahibine teslim edilecek, yargı sahibine ilam veya tedbir kararında belirtilmiş sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez ya da kendisinden kaynaklanmayan akılcı sebepler hariç elde etmek üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında kabahat duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak beyanat edilecek. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkında müdürlük göre kabahat duyurusunda bulunulacak ve müteakip süreç hakkında yükümlü bilgilendirilecek.

Bireysel ilişki kurulmasından daha sonra yargı sahibi kadar teslim yerine getirilen çocuğun yükümlüye ya da yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün olmazsa çocuk adalet sahibinde bırakılacak. Bu da olası olmazsa müdürlüğün talebi üzerine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce çocuğun geçici olarak barınmasına karşın tedbirler alınacak.

Yükümlü haklı mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse gerektiğinde adalet sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük göre yükümlüden alınarak adalet sahibine teslim edilecek.

Hak sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılmış olarak, elektronik ortamda ya da başvuru aşamasında beyan ettiği iletişim kanalıyla bildirecek. Adalet sahibinin bildirimde bulunmadığı ya da gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu husus ve çocuğu emirde belirtilen yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilecek. Bu işlemler tutanak altına alınacak.

İlk aykırılıkta danışmanlık tedbiri

Kanunla, çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi veya sorumlu hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün teslim emrine ilk aykırı hareketinde müdürlük yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden istek edecek.

İlam veya önlem kararını rızasıyla yerine getirdiğini bahis eden sorumlu, yapılan bildirimin veya bu bildirim yapılamamışsa gönderilen teslim emrinin haksız olduğunu, süresi içinde şikayet aracılığıyla ileri sürebilecek.

Çocuğun ikâmetgâh yerinin değişmesi halinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek ve ilgili müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam edecek. Bu müdürlük, dosyadaki teslim emri zarfında sadece teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye beyanname edecek. Teslim yeri değişikliği adalet sahibine her türlü irtibat vasıtasıyla bildirilecek.

Yargı sahibi veya teslim yükümlüsü hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşısında Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gizlilik kararı ya da diğer bir tedbire karar verilmesi halinde teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilecek.

Hak sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği halde haklı bir bahane olmaksızın birbirini izleyen 2 kez ya da bir yılda 3 kez gelmezse müdürlük göre dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz ayla gelmesine karar verilecek.

Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü en az 1 sene baştan başa emrin gereğini usulüne yerinde bir şekilde yerine getirecek ve müteakip dönemde de kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararına uygun hareket edeceğini vaat ederse müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz ayla gelmesine karar verebilecek. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye beyanat edilecek. Sorumlu bu taahhüdünü yerine getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye doğrudan teslim emri bildirilecek.

(Sürecek)

AA / Ahmet Yüksek Dağ Özden - Son Dakika Haberleri

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3), başlık adı altında Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum